Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Wypłacenie przez bank, na podstawie podrobionego polecenia przelewu, przechowywanych na rachunku bankowym środków pieniężnych, do rąk osoby nieuprawnionej, nie zwalnia banku z obowiązku zwrotu tych środków, posiadaczowi rachunku.

Książeczka oszczędnościowa PKO nie należy do dokumentów będących przedmiotem przestępstwa...

Postanowienia umowy agencyjnej nie stanowią przepisów prawa w rozumieniu art. 37f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 1996 r. Nr 11 poz. 62 ze zm.).

Imienna książeczka oszczędnościowa, stanowiąca dowód zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego...

Art. 265 kk z 1969 r. (podobnie jak art. 270 § 1 kk) przewiduje dwie postaci fałszowania dokumentów...

Wypełnienie przez sprawcę cudzego blankietu czekowego, przez wpisanie tam siebie lub osoby trzeciej jako remitenta i podpisanie nazwiskiem wystawcy, oznacza podrobienie dokumentu przez nadanie mu cech wymaganych przez prawo, w wyniku czego staje się on papierem wartościowym pełniącym rolę - w zależność od nadanej mu funkcji - środka płatniczego lub dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej i stanowi tym samym przestępstwo z art. 310 § 1 kk, a w razie puszczenia go w obieg - także z art. 310 § 2 kk.

Przestępstwo określone w art. 265 kk z 1969 r. (identycznie jak w art. 270 kk z 1997 r.) może być popełnione...

Dobrowolne powierzenie rzeczy przez właściciela komisantowi nie może być poczytane za utratę rzeczy...

Komisant prowadzący handel używanymi samochodami może skutecznie powołać się na umowne wyłączenie odpowiedzialności za wadę prawną sprzedawanego samochodu wtedy, gdy sprawdzenie autentyczności numerów i dokumentacji samochodu przyjmowanego do sprzedaży komisowej odbyło się z zachowaniem staranności przewidzianej w art. 355 § 2 kc.

Posłużenie się przez oskarżonego - dla oznaczenia używanego pojazdu - autentycznymi tablicami rejestracyjnymi...