Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Oskarżony podrabiając czeki wytworzył fałszywe przedmioty (imitacje) o takich cechach papieru wartościowego...

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk należy do przestępstw kierunkowych, w związku z tym działanie „w celu użycia dokumentu za autentyczny”...

Gdyby podrobienie czeku uznać za czyn współukarany...

Dokument, jakim posłużyli się oskarżeni w postaci „polecenia przelewu”...

Przepis art. 310 § 1 k.k. przewiduje jednolitą ochronę, stanowiących papiery wartościowe, dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej, w tym wszystkich czeków, bez względu na sposób oznaczenia osoby uprawnionej.

Jeżeli sytuacja procesowa oskarżonych pozostaje ze sobą w ścisłym powiązaniu podmiotowo - przedmiotowym kryteria oceny przeprowadzonych w sprawie dowodów, zarówno osobowych jak też z dokumentów, powinny być przez sądy orzekające stosowane w sposób jednolicie obiektywny, tj. bez przydawania supremacji jednych dowodów nad innymi.

Osoba, która wypełnia nie podpisany wcześniej przez posiadacza konta blankiet czeku...

Przepis art. 306 kk jako przedmiot ochrony przyjmuje prawidłowość obrotu gospodarczego...

Nierozpoznanie wniosku dowodowego oskarżonego, zaniechanie wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach świadków oraz nieprzeprowadzenie dopuszczonego dowodu z dokumentów...

Zamieszczenie w zgłoszeniu listy okręgowej i w obwieszczeniu o zarejestrowaniu tej listy informacji, że kandydat na posła jest bezrobotny narusza art. 144 ust. 1 i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 r. Nr 46 poz. 499 ze zm.).