Naczelny Sąd Administracyjny

Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Lu 455/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę spółki jawnej P. W. E. - M. A. i M. R. w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 15 lipca 2005 r., nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące luty i marzec 2004 r.

Czytaj całość na: orzeczenia.nsa.gov.pl

Zaskarżonym wyrokiem z 21 kwietnia 2006 roku, sygn. akt I SA/Lu 131/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2003 roku.

Czytaj całość na: orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

Czytaj całość na: orzeczenia.nsa.gov.pl

Faktura powinna wprawdzie odzwierciedlać rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych, lecz przepis art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie daje podstawy do konstruowania domniemania prawdziwości faktury i wynikającego zeń zwolnienia podatnika z obowiązku współdziałania z organami podatkowymi w zakresie gromadzenia dowodów świadczących o tym, że stwierdzone fakturą usługi marketingowe były rzeczywiście świadczone.

Postanowienia umowy agencyjnej nie stanowią przepisów prawa w rozumieniu art. 37f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 1996 r. Nr 11 poz. 62 ze zm.).

Ocena należytej staranności, o której mowa w art. 210 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. 1997 r. Nr 23 poz. 117 ze zm.) nie powinna być dokonywana w oderwaniu od obiektywnych możliwości ustalenia na giełdzie samochodowej, czy samochód został legalnie wprowadzony na polski obszar celny oraz czy jego sprzedawca posługuje się autentycznymi dokumentami.