Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Orzeczenie kary grzywny w rozmiarze wyższym niż przewidziany przez ustawę nie jest orzeczeniem kary nie znanej ustawie...

Działania pozwanych polegające na wydawaniu „Informatora” zawierającego wizerunek godła...

Przepis art. 270 § 1 kk penalizuje zachowanie polegające na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny...

Nie zachodzi właściwy zbieg przepisów między art. 310 § 1 kk a art. 270 § 1 kk...

Z uwagi na treść art. 455 kpk rozważano, czy fałszerstwa książeczek oszczędnościowych...

Ocena należytej staranności, o której mowa w art. 210 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. 1997 r. Nr 23 poz. 117 ze zm.) nie powinna być dokonywana w oderwaniu od obiektywnych możliwości ustalenia na giełdzie samochodowej, czy samochód został legalnie wprowadzony na polski obszar celny oraz czy jego sprzedawca posługuje się autentycznymi dokumentami.