Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Doktryna i orzecznictwo dopuszcza możliwość zasięgania tzw. opinii wstępnych dla ustalenia...

Postępowanie kasacyjne zawsze musi być postrzegane jako związane z rozpoznaniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia opartego na ściśle ukształtowanych przez ustawodawcę podstawach...

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sąd orzekając wobec sprawcy karę ograniczenia wolności i w związku z tym nakładając na niego obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne...

Zwalniając pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym lub menedżerskim, pracodawca nie ma dużych obostrzeń przy wskazywaniu mu konkretnej przyczyny wypowiedzenia.

Dowody, które na podstawie art. 452 § 2 kpk może przeprowadzić sąd odwoławczy, mają zawsze charakter jedynie uzupełniający...

Skutki świadomego i celowego działania zawsze pozostają adekwatne do takiego działania a zatem stwierdzenie złego zamiaru obliguje sąd orzekający do objęcia wyrokiem wszelkich skutków czynu...

Wykroczenie określone w art. 65 § 1 kw dotyczy sprawcy, który umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania...

Przestępstwo określone w art. 271 § 3 kk należy do tzw. przestępstw kierunkowych; tym samym inny niż określony w wymienionym przepisie zamiar towarzyszący popełnieniu przestępstwa, nawet jeżeli sprawca osiągnie korzyść majątkową (lub osobistą) w wyniku wystawienia fałszywego dokumentu, nie wystarcza do przyjęcia odpowiedzialności typu kwalifikowanego za poświadczenie nieprawdy w tym dokumencie.

Powiązanie czynu stanowiącego przedmiot postępowania z działalnością sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy może być postrzegane w opinii społecznej jako okoliczność, która nie sprzyja...

Sąd Okręgowy zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN podał, że „podrobienie”...