Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282) weksel, w którym suma wekslowa jest różnie napisana cyfrą i słowami...

Zarzut kwestionujący poprawność liczenia przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum Nr 15 we Wrocławiu kart do głosowania wyjętych z urny wyborczej po zakończeniu głosowania w dniu 8 czerwca 2003 r., a w konsekwencji także kwestionujący wiarygodność danych o wyniku głosowania, jakie ujęte zostały w „Protokole głosowania w obwodzie” Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 15 we Wrocławiu;

W przyjętej w art. 310 § 4 kk formule karalności czynności przygotowawczych fałszerstwa pieniędzy...

Przygotowanie stypizowane w art. 310 § 4 kk obejmuje jedynie czynności podjęte w celu dokonania przestępstwa w jednej z postaci...

Pojęcie „przerabia” znamionujące przestępstwo z art. 270 § 1 kk nie zawiera w sobie warunku trwałości lub nieusuwalności zmian wprowadzonych...

Wskazując na przesłanki odpowiedzialności karnej za pomocnictwo przez zaniechanie, ustawodawca w art. 18 § 3 kk stwierdził, że przestępstwa...

Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w imieniu której został sporządzony, zaś przerobiony jest wówczas...

Wykorzystanie pustego opakowania - jeżeli nie jest to opakowanie oryginalne, zastrzeżone dla konkretnego produktu...

W sytuacji, w której doszło do podrobienia dokumentu w celu użycia go za autentyczny (art. 270 § 1 kk), a następnie przekazania tego dokumentu innej osobie, aby ta, używając go jako autentycznego, dokonała wyłudzenia mienia (art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk), możliwe jest w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, uznanie pierwszego z tych czynów za przestępstwo współukarane.

Przestępstwo oszustwa (art. 205 § 1 kk z 1969 r., art. 286 § 1 kk z 1997 r.) jest przestępstwem materialnym, znamiennym skutkiem w postaci doprowadzenia do...