Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

O obrazie przepisu art. 5 § 2 kpk można mówić tylko wtedy, gdy sąd dopatrzy się wątpliwości niedających się usunąć...

Sprawca wykroczenia, który w postępowaniu mandatowym podaje funkcjonariuszowi organu mandatowego nieprawdziwe dane co do swojej tożsamości wpisywane do dokumentu mandatu karnego, a następnie podpisuje ten dokument potwierdzając przyjęcie mandatu przez osobę wskazaną w nim, którą nie jest, dopuszcza się przestępstwa, określonego w art. 270 § 1 k.k., a nie tylko wykroczenia określonego w art. 65 § 1 pkt 1 k.w.

Bezsporną być musi konieczność przestrzegania przez sąd orzekający ogólnych przepisów procesowych...

Sporządzenie przez sąd odwoławczy uzasadnienia, które nie odnosi się w stopniu wyczerpującym do sformułowanych w sposób rzeczowy...

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk, a w szczególności jego znamię „użycia jako autentycznego” oznacza umyślne posłużenie się podrobionym dokumentem co najmniej z zamiarem ewentualnym w sytuacji...

Sąd Apelacyjny w sposób rażący naruszył przepisy art. 85 i 86 kk, gdyż w sytuacji zmiany orzeczenia w zakresie jednej z podlegających łączeniu kar powinien był...

Decydujące znaczenie dla właściwości sądu wojskowego opartej o art. 650 kpk ma zarzucane oskarżonemu przestępstwo, przy czym rozstrzygająca nie jest kwalifikacja prawna przyjęta w akcie oskarżenia

Nie jest uzasadnione przyjęcie, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności organu wymiaru sprawiedliwości...

Sam fakt zaliczenia sfałszowanego dokumentu w poczet dowodów w sprawie cywilnej nie może prowadzić jeszcze do wniosku, iż występuje wówczas prawna przyczyna wznowienia postępowania...

Położenie podpisu przy użyciu nazwiska innej osoby nie może być traktowane jako działanie rzekomego pełnomocnika...