Orzecznictwo

Orzeczenia sądowe kształtujące obraz praktyczny.

Jeżeli prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, stosownie do...

Błędne jest założenie, iż dokument, o którym mowa w art. 270 § 1 kk można podrobić tylko poprzez wypełnienie go w całości przez nieuprawniony do tego podmiot.

Jeżeli Sąd Najwyższy wskazał na potrzebę przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych, zaś Sąd odwoławczy taki dowód dopuścił...

Prawo do obrony, o którym stanowi art. 6 k.p.k., zapewniające oskarżonemu (podejrzanemu) swobodę wypowiedzi co do zarzuconego mu czynu zabronionego, chroniące zarazem przed poniesieniem odpowiedzialności karnej z powodu ich treści, nie legalizuje innych zachowań oskarżonego o znamionach czynu zabronionego, choćby zmierzały one do uniknięcia bądź złagodzenia odpowiedzialności za czyn zarzucony.

Wypowiedź osoby, w której posiadaniu ujawniono przedmioty przestępstwa w drodze nie wymagających sporządzenia protokołu czynności...

Fakt, iż sprawa oskarżonego, który przez kilkanaście lat pełnił urząd sędziego w Sądach Rejonowych na obszarze objętym właściwością Sądu Okręgowego...

Odmowa wszczęcia postępowania karnego przez uprawnionego oskarżyciela publicznego z powodu braku dostatecznych przesłanek podejrzenia o popełnienie przestępstwa nie wyklucza uznania zasadności niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy z powodu dopuszczenia się oczywistego przestępstwa (art. 52 § 1 pkt 2 kp).

Czynności wykonawcze przestępstwa określonego w art. 310 § 1 k.k., tj. podrobienie i przerobienie środka płatniczego, są skierowane przez sprawcę do materialnych nośników, przy użyciu których wartości pieniężne krążą w obrocie.

Ewentualne sfałszowanie dokumentów samo przez się nie przemawia za tym, iż doszło do przywłaszczenia mienia. Działanie takie należy w procesie konkretnie wykazać na podstawie konkretnych okoliczności i w odniesieniu do konkretnych kwot.

Zasadność kasacji, zgodnie z treścią art. 523 § 1 kpk, podlega rozpoznaniu w dwóch płaszczyznach: pierwsza to wyrażenie oceny, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa...