Gospodarka

Michael Ganzelewski

Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb i konieczności wydaje się być dla człowieka zastępowanie szlachetnych i cennych przedmiotów i materiałów przez tańsze kopie względnie imitowanie ich przy pomocy nieszlachetnych materiałów. Zgodnie z zasadą „więcej pozoru niż istoty rzeczy” chętnie nabywa się tanią imitację lub oszukańczo sprzedaje się falsyfikat udający rzecz oryginalną.

Czytaj całość na: polskijubiler.com
Piotr Matczuk jest doktorantem SGH

Przy konfrontacji rzeczywistości gospodarczej z teorią ekonomii niemal zawsze stawiamy sobie pytanie, czy ta rzeczywistość potwierdza prawdziwość wyznawanej przez nas teorii. Przedstawiamy dwie główne metody tej konfrontacji.

Czytaj całość na: nbportal.pl
LESZEK PIECYK

Stale wzrasta na świecie ilość podrabianych produktów. Leki, kosmetyki, alkohole czy części samochodowe to grupy produktów fałszowanych w skali masowej. Walka z fałszerzami jest prawdziwym wyzwaniem dla przemysłu.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
Maciej Rogalski

Poświadczenie nieprawdy 1. Przepis art. 271 § 1 k.k. przewiduje przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne, przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo to określane jest najczęściej mianem poświadczenia nieprawdy lub fałszerstwa intelektualnego dokumentu.

Czytaj całość na: sprp.org.pl
Uwe Clever

Dla producentów żywności, którym zależy na szczelnym zamknięciu zapobiegającym zanieczyszczeniu produktu przy jednoczesnym zachowaniu łatwości jego otwierania, wykonywanie specjalnych testów np. przylegania, odporności na rozdzieranie, naprężenia czy też wytrzymałości zamknięcia z pewnością zapewni optymalizację parametrów ich towarów.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl
Prof. dr hab. Henryka Mruk

...harmonijne traktowanie strategii opakowania i budowania tożsamości marki może stać się jednym z elementów uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wiele funkcji opakowania może być wykorzystanych w budowaniu pozycji marki. Wygląd, kolor i kształt opakowania pozwalają na istotne wsparcie działań promocyjnych dla uzyskania wysokiej percepcji marki. Związki między opakowaniem a tożsamością marki zauważane są i kształtowane tak na rynku artykułów konsumpcyjnych, na rynku business-to- business jak również w sferze usług.

Czytaj całość na: opakowania.com.pl